Inbjudan till klubbmöte och valmöte tisdag den 27 april 2021 kl. 18.00 Plats:            Zoom – länk skickas ut dagen innan. Tid:               18.00 Anmälan: Anmälan till zonta.christel@gmail.com. Vid förhinder vänligen lämna fullmakt Program
  • Valmöte enligt tidigare utsänt förslag till dagordning och valberedningens bifogade förslag till styrelse.
  • Efter valmötet går vi igenom det som ska förhandlas under Distriktsmötet den 8 maj och som kommer att presenteras på Areamötet den 24 april.
Mycket välkomna önskar styrelsen Christel (president), Åsa (v. president), Yvonne (sekr.), Catharina (kassör) , Kicki (klubbmästare) Marita (stipendier), Anki (ledamot)   Förslag till dagordning för valmötet 27 april 2021:
  1. Val av ordförande för mötet
  2. Val av sekreterare för mötet
  3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera valmötets protokoll
  4. Fråga om mötets behöriga utlysande
  5. Val av styrelse enligt klubbstadgarna § 7
  6. Övriga frågor