Om oss

Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och har i dag drygt 28 000 medlemmar i mer än 1100 klubbar i 62 länder. 

Distrikt 21, som består av Sverige och Lettland, har omkring 1 700 medlemmar.

Vår vision

Vår vision är en värld där alla erkänner kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter och där varje kvinna har möjlighet att nå sin fulla potential.

I den världen 
har kvinnor tillgång till alla resurser 
och finns representerade på alla beslutsfattande poster
på samma villkor som män.

I den världen är ingen kvinna rädd för våld.

Vi stärker kvinnor

Eftersom vi verkar för en jämställd värld stärker vi kvinnor genom att:

  • påverka lokalt och globalt
  • investera i framtiden
  • skapa varaktig förändring
  • utveckla ledare

Stödjande insatser

Vi ger finansiellt stöd till flera projekt för jämställdhet och mänskliga rättigheter, ofta i samarbete med olika FN-organ. Projekten inriktar sig bland annat på att främja kvinnors hälsa, utbildning och ekonomi och att avskaffa könsbaserat våld, barnäktenskap och människohandel.

Påverkansarbete

Vi vill långsiktigt förändra attityder och värderingar för  att förbättra villkoren för kvinnor och flickor samt förstärka och skydda deras mänskliga rättigheter. Vi agerar på internationell, nationell och lokal nivå i frågor som berör mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Stöd vårt arbete

Ett bidrag till Zonta International Foundation går oavkortat till att genomföra våra projekt och program för att stötta kvinnor och flickor i hela världen. De administrativa kostnaderna för att arbeta med projekten täcks av våra medlemsavgifter.

Sedan 1923 har Zonta bidragit med över 40 miljoner USD till projekt som stöttat mer än 2 miljoner kvinnor i 66 länder.

För dig som inte är zonta är det enklast att ge en gåva via Swish. Då går pengarna direkt via vårt distrikt till projektet ”Stoppa barnäktenskap”.

Swisha din gåva på 123 320 40 13.

Du kan också ge din gåva direkt till Zonta International Foundation. Då kan du välja vilket av våra projekt eller stipendier du vill stödja.

Skriv ut ett gåvobevis
Om du vill ge bort en gåva, exempelvis som högtids- eller minnesgåva, kan du ladda ner ett gåvobevis att fylla i.

Zonta International Foundation

ZIF är Zonta Internationals insamlingsorganisation vars uppdrag är att samla in och förvalta medel för att ge ekonomiskt stöd till projekt och program som förbättrar kvinnors möjligheter till utbildning och förbättrad hälsa, samt till projekt som kan eliminera våld mot kvinnor genom opinionsbildning och lagstiftning.

Vi följer upp resultaten

Alla bidrag till Zonta International Foundation går till de projekt och stipendier som vi beslutar om på Zontas världsmöte. De projekt som vi stödjer drivs oftast i samarbete med olika FN-organ. Zonta International Foundation får regelbundet rapporter om hur våra bidrag används. Dessutom besöker personer från Zonta International projekten på plats med jämna mellanrum. Vi betalar vanligtvis ut pengar etappvis och ställer krav på delresultat innan vi fortsätter att finansiera ett beslutat projekt.

Mer information

Christina Rylander Bergqvist
E-post: christina.zonta@telia.com
Telefon: 070-581 00 01

Vår historia

Den första Zontaklubben grundades den 8 november 1919 i Buffalo, New York. Bland organisationens tidigaste medlemmar fanns den första generationen högskoleutbildade kvinnor och den första generationen kvinnor i USA som hade rösträtt. Många tillhörde en ökande men ännu relativt liten grupp yrkesverksamma kvinnor. De engagerade sig för kvinnors jämställdhet och för kvinnors rätt till ett bättre liv.

Till minne av grundandet utsågs den 8 november till Zontadagen.  Redan efter ett år hade nio klubbar bildats i USA med totalt 600 medlemmar. Zonta International har under snart 100 år vuxit till en ledande global organisation med 28 000 aktiva och kompetenta kvinnor och män.

Zonta till Sverige 1935

Till Sverige kom Zonta redan 1935, då den första klubben etablerades i Stockholm. Idag bildar Sverige tillsammans med Lettland Distrikt 21 med omkring 1 800 medlemmar.

Vårt namn och emblem

Ordet Zonta betyder pålitlighet och trovärdighet och kommer från lakhotaspråket som Siouxindianerna talar. Zontas märke är sammansatt av symboler från Siouxindianernas kultur och illustrerar i sina olika delar vad Zonta står för:

  • Utstrålning och engagemang
  • Sammanhållning
  • Dela bördor
  • Gemenskap
  • Stabilitet

Organisation

Zonta International är indelat i 31 distrikt och 1 region över hela världen. Varje distrikt består av flera så kallade areor, eller geografiska områden, och varje area innehåller flera klubbar. Totalt är vi cirka 1100 klubbar över hela världen. Vårt distrikt, nummer 21, omfattar Sverige och Lettland och har 58 klubbar.

Zonta styrs demokratiskt

Zonta International följer demokratiska procedurer och vi uppmanar våra medlemmar att vara aktiva i beslut på alla nivåer.

Internationella världsmöten
Vartannat år arrangeras ett inter­nationellt världsmöte – Zonta International Convention. Där behandlas ärenden och beslut både inom medlems­organisationen Zonta International (ZI) och insamlings­­organisationen Zonta International Foundation (ZIF). Vid världsmötet deltar delegater från Zontaklubbar världen över för att representera, rösta, välja styrelse och fatta beslut som säker­ställer att Zonta lever upp till sitt uppdrag och enligt sin vision.

Distriktsmöten
Vartannat år, mitt emellan två världs­möten, håller vi vårt distrikts­möte. Även då är det delegater från klubbarna som röstar och tar beslut, bland annat om styrelse och budget inför kommande år.

Zontas internationella styrelse
Zonta leds av en internationell styrelse, Zonta International Board, med elva ledamöter som väljs vid världsmötet vartannat år. Styrelsens uppgift är att fastställa policies och besluta om allmän inriktning för Zonta globalt. Vår internationella president 2020–2022 heter Sharon Langenbeck.

Zonta International Foundation, ZIF
Zonta International Foundation är Zontas insamlingsorganisation. ZIF:s uppdrag är att samla in och förvalta medel till de projekt som världsmötet beslutar om. De insamlade medlen ska användas till att stödja kvinnors rätt till god hälsa, utbildning och rättvis legal, politisk och ekonomisk ställning i världen. 

Styrelsen för ZIF är den samma som för Zonta International. Vårt distrikts representant för ZIF, så kallade District Foundation Ambassador, är Christina Rylander Bergqvist. 

Zontas internationella kommittéer
Zonta International har fler än 20 olika kommittéer. I samverkan med styrelsen har kommittéerna en nyckelroll när det gäller att implementera tvåårsmålen som världsmötet fattar beslut om.

sv_SESvenska